Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Hierbij vindt u de algemene voorwaarden terug die gelden bij de vereniging HaRoBa vzw en

op de website www.haroba.be.


Terug naar de website.

Algemene Voorwaarden voor HaRoBa vzw.


Voorwoord.


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden, zoals deze beschikbaar is gesteld door HaRoBa vzw. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie en diensten aan u aanbieden.


Deze algemene voorwaarden gelden op alle bevestigde diensten aan de hand van de definitieve overeenkomst tussen klant en HaRoBa vzw, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op deze overeenkomst van de klant. Door het bevestigen van de difinitieve overeenkomst aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van HaRoBa vzw.


Intellectuele Eigendomsrechten.


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HaRoBa vzw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. De Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij HaRoBa vzw.


De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van HaRoBa vzw ten allen tijden respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal HaRoBa vzw onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van HaRoBa vzw waarvan hij kennis neemt.


Offertes en difinitieve overeenkomst.


Alle offertes van HaRoBa vzw zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar HaRoBa vzw.


Elke bevestigde overeenkomst door de klant, verbindt de klant aan deze overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden/offertes. De uitvoering van de overeenkomst door HaRoBa vzw start vanaf ontvangst van het voorschot.


Alle wijzigingen tijdens en/of na de definitieve overeenkomst worden uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende prijzen, tenzij anders afgesproken. Opgelet, verplaatsingskosten van en naar de beginlocatie zijn steeds te dragen door de klant, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.


Annulatie van de overeenkomst.


De annulatie van een overeenkomst door de klant is mogelijk zolang HaRoBa vzw haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van minimum 100 EUR.


Indien van toepassing:


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met HaRoBa vzw te mogen claimen of te veronderstellen.


HaRoBa vzw streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. HaRoBa vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Risico.


Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij HaRoBa vzw bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.


Betalingsmodaliteiten.


Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van HaRoBa vzw. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan HaRoBa vzw kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.


Aansprakelijkheid.


HaRoBa vzw verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. HaRoBa vzw is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. HaRoBa vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog.


Geheimhoudingsplicht.


Alle partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.


Verwerking persoonsgegevens.


De persoonsgegevens worden verwerkt door HaRoBa vzw zoals omschreven in de privacyverklaring. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor een correcte verwerking van zijn persoonsgegevens door HaRoBa vzw. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op deze verantwoordelijke integraal na te leven.


De contactgegevens van de klant worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten omschreven in de overeenkomst. De klant heeft het recht van toegang en verbetering m.b.t. zijn of haar gegevens.


Overmacht.


Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld wijziging route door wegenwerken, files, ... en andere onverwachte gebeurtenissen waarover HaRoBa vzw geen controle heeft, bevrijden HaRoBa vzw, voor de duur van de hinder, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.


Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank.


Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van HaRoBa vzw. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Oostende.


Wijzigingen.


Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op www.haroba.be.Terug naar de website.