Privacy

Privacyverklaring.

 

Terug naar de website.

Algemene info over ons Privacyverklaring binnen HaRoBa vzw 

Wij vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk, daarom willen wij je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je alle informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

1. Wie wordt beschermd door deze privacyverklaring? 

Deze privacyverklaring geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 2.b. Verwerkingsverantwoordelijke van deze privacyverklaring) verwerken. Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze leden/vrijwilligers, klanten en leveranciers in relatie tot onze diensten die wij als vereniging ter bewaring van het mobiele erfgoed uitoefenen.

 

Deze privacyverklaring is verder ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze locatie ter plaatse, websites, sociale media, gebruik maakt van onze evenementen, meedoet aan een mogelijk marktonderzoek, survey, wedstrijd, actie of event, inlogt op onze hotspots of op andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten. Ook de persoonsgegevens van ex-leden, klanten of leveranciers en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform deze privacyverklaring.

2. Wat betekent “verwerking van gegevens” en wie is daarvoor verantwoordelijk? 

2.a. Definitie

Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan wij elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, lees je in punt 3 Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken van deze privacyverklaring. Het begrip “verwerking” is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

 

Voor alle duidelijkheid, een verwerking van persoonsgegevens van business klanten, leveranciers of leden/vrijwilligers is enkel aan de orde indien die betrokkene een natuurlijke persoon is, of - indien de betrokkene een rechtspersoon is - dan geldt deze privacyverklaring enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij in het kader van hun relatie met de betrokkene verwerken zoals gemandateerden, contactpersonen en/of eindgebruikers.

2.b. Verwerkingsverantwoordelijke

HaRoBa vzw, met de maatschappelijke zetel gevestigd in de Molenhoek 2 bus 3 te B-8460 Oudenburg, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0687.853.328 is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat HaRoBa vzw het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt. Hiervoor wordt binnen HaRoBa vzw twee verantwoordelijken aangesteld. Allereerst is er de “controller”. Die neemt de taak op van Data Protection Officer (DPO), zonder deze titel zelf officieel te dragen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het correct toepassen van het General Data Protection Regulation (GDPR). Daarnaast is er de “operator”. De laatste houdt op onberispelijke wijze de dagelijkse werking bij en wordt door de “controller” bijgestaan.

 

De “controller” zal er op toezien dat elk lid/medewerker van HaRoBa vzw voldoende ingelicht werd betreft het General Data Protection Regulation (GDPR) en hen wijst op rechten maar ook plichten. Deze handelswijze moet dermate worden uitgevoerd dat ze traceerbaar is. Dat kan bijvoorbeeld door een informatieve mail waarbij een niet vooraf aangestipte vink box ter kennisgeving en goedkeuring van de GDPR-richtlijnen aangevinkt moet worden. Deze informatie kan eventueel automatisch worden opgeslagen. Dit neemt niet weg dat je zelf een aantal verplichtingen hebt in verband met de verwerking van persoonsgegevens van de eindgebruikers die je toelaat gebruik te maken van HaRoBa vzw producten en diensten (zie punt 2.d. Jouw verantwoordelijkheden ten aanzien van eindgebruikers van deze privacyverklaring).

2.c. Onze verantwoordelijkheden ten aanzien van leden, klanten en leveranciers.

HaRoBa vzw heeft naar al haar leden-vrijwilligers, bezoekers, klanten en leveranciers die gebruik maken van HaRoBa vzw producten en diensten die onder toepassing van deze privacyverklaring vallen, de volgende verantwoordelijkheden:

 

HaRoBa vzw moet zelf alle leden, medewerkers, bezoekers, klanten en leveranciers adequaat informeren dat HaRoBa vzw, door hun gebruik van hun producten en diensten, hun persoonsgegevens volgens de strikte GDPR-richtlijnen zal verwerken.

 

Wij moet alle wettelijk vereiste toestemmingen van alle leden-vrijwilligers, bezoekers, klanten en leveranciers verkrijgen vooraleer hun persoonsgegevens worden meegedeeld aan HaRoBa vzw om te worden verwerkt in het kader van hun producten en diensten die je hen toelaat te gebruiken.

 

HaRoBa vzw mag geen persoonsgegevens verzamelen die strijdig zijn met de geldende privacywetgeving, noch om op onwettige wijze onszelf toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens van de leden-vrijwilligers, bezoekers, klanten en leveranciers.

HaRoBa vzw waakt over het beveiligingsniveau van de naar eigen inschatting en vermogen aangepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen onrechtmatige of onopzettelijke vernietiging, onopzettelijk verlies, vervalsing, onbevoegde verspreiding, beschadiging, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking.

HaRoBa vzw moet zelf alle redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid van leden-vrijwilligers, bezoekers, klanten en leveranciers, die toegang hebben tot de persoonsgegevens, te verzekeren.

HaRoBa vzw mag niets doen, veroorzaken of toestaan wat op eniger wijze kan resulteren in enige overtreding van die privacywetgeving.

HaRoBa vzw moet alle oude en nieuwe contactgegevens die op alle mogelijke lijsten en bronnen rondzwerven inventariseren, ordenen, uitdunnen en toegangslevels toekennen.

2.d. Jouw verantwoordelijkheden ten aanzien van eindgebruikers

Indien je als vrijwilliger lid van HaRoBa vzw andere eindgebruikers, zoals gezinsleden, vrienden en bezoekers toelaat gebruik te maken van hun producten en diensten die onder toepassing van deze privacyverklaring vallen, dan heb je daarbij de volgende verantwoordelijkheden.

 

Je moet zelf de andere eindgebruikers adequaat informeren dat HaRoBa vzw, door hun gebruik van producten en diensten van de vereniging, hun persoonsgegevens zal verwerken.

Je moet alle wettelijk vereiste toestemmingen van de andere eindgebruikers verkrijgen vooraleer hun persoonsgegevens worden meegedeeld aan HaRoBa vzw om te worden verwerkt in het kader van hun producten en diensten die je hun toelaat te gebruiken.

Je mag de producten en diensten van HaRoBa vzw niet aanwenden om persoonsgegevens te verzamelen die strijdig zijn met de geldende privacywetgeving, noch om op onwettige wijze jezelf toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens van de andere eindgebruikers.

Je moet je bij HaRoBa vzw informeren over het beveiligingsniveau van hun producten en diensten en naar eigen inschatting en vermogen aangepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen onrechtmatige of onopzettelijke vernietiging, onopzettelijk verlies, vervalsing, onbevoegde verspreiding, beschadiging, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking.

Je moet alle redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid van de andere eindgebruikers, die toegang hebben tot de persoonsgegevens, te verzekeren.

Je mag niets doen, veroorzaken of toestaan wat op eniger wijze kan resulteren in enige overtreding van die privacywetgeving.

2.e. Onze verantwoordelijkheden ten aanzien van diensten van derden

Een “derde partij” die door middel van het ledenbestand van HaRoBa vzw vertrouwelijke informatie krijgt, doormiddel van software voor e-mail marketing & e-mail nieuwsbrieven via Your Mailing List Provider (YMLP), die de nieuwsbrief verzending op zich neemt en dus level 1 krijgt toegekend (zie punt 3.d. Categorieën persoonsgegevens van deze privacyverklaring), is enkel uitvoerder, “operator” dus, en moet vooreerst zelf aan HaRoBa vzw bewijzen dat hij/zij hun General Data Protection Regulation (GDPR) in orde zijn, maar HaRoBa vzw blijft zelf, als “controller”, verantwoordelijk voor het ledenbestand dat ze aan Your Mailing List Provider (YMLP) bezorgd hebben. Dit geldt ook voor leveranciers waarmee wij onderhandelen en handelen (zowel binnenlandse als buitenlandse leveranciers). Wij moeten hen laten aantonen dat ze GDPR in orde zijn en dat onze gegevens veilig opgeslagen worden.

2.f. Jouw verantwoordelijkheden ten aanzien van diensten van derden

Via onze producten en diensten van HaRoBa vzw kan je ook gebruik maken van diensten van andere partijen zoals chat, websites van derden, forums, Facebook, Twitter, nieuwsgroepen en/of apps. Over de informatie die je daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt, heeft HaRoBa vzw geen controle, en zijn we ook niet verantwoordelijk. Het is aan jou om hier verstandig mee om te gaan en de privacyverklaring van deze derden goed na te lezen.

3. Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken? 

3.a. Persoonsgegevens die je met ons deelt

3.a.1. Voor leden-medewerkers

Wij verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit gebeurt initieel bij je aansluiting als lid vrijwilliger via een daarvoor ontworpen formulier. De vertrouwelijke en kwetsbare gegevens van de interne evaluaties binnen HaRoBa vzw wordt door eigen bevoegde medewerkers afgenomen en worden eveneens op deze wijze vergaard en opgeslagen. 

3.a.2. Voor klanten en leveranciers

Verwerven van persoonsgegevens kan ook telefonisch, bijvoorbeeld voor een reservatie van een rit of een evenement, een afspraak met een leverancier of klant, schriftelijk, bijvoorbeeld wanneer je een (online) aanvraagformulier invult, je ons een SMS of e-mail stuurt of je inschrijft voor een mogelijk georganiseerde wedstrijd, of mondeling aan onze medewerkers van HaRoBa vzw zelf.

3.b. Persoonsgegevens die onze systemen zelf verzamelen

Wij wijzen je onder geen enkele vorm persoonsgegevens toe voor het gebruik van onze producten en diensten. Persoonlijke gegevens die kunnen leiden tot de unieke herkenning van personen worden in geen geval opgeslagen. Onze vraag naar de bron van je kennismaking met HaRoBa vzw (Website, FaceBook, Google etc), alsook het opvragen van je postcode valt buiten de GDPR-wet. 

3.c. Persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden

Wij kopen nooit gegevens op van derden met betrekking tot het verwerven van enige persoonlijke informatie van welke aard ook.

3.d. Categorieën persoonsgegevens

Wij onderscheiden in onze systeem slechts één type persoonsgegevens, namelijk gebruikersgegevens, waarin we het volgende op vier verschillende levels bijhouden:

Level 1: algemene info en enkel toegankelijk voor de aangesloten leden, medewerkers en vrijwilligers

Wij noteren de persoonsgegevens die je als lid vrijwilliger aan HaRoBa vzw kunnen identificeren hieronder verstaan wij, je naam en voornaam en je gender.

Persoonsgegevens die ons toelaten contact met je op te nemen, hieronder verstaan wij, je adres, je e-mailadres en je persoonlijk telefoonnummer op naam, opgelet, een zakelijk telefoonnummer geregistreerd op naam van de zaak, maar gebruikt door een lid wordt niet als een unieke herkenning gezien en valt buiten de GDPR-wet.

Level 2: info klanten en leveranciers: toegankelijk voor bestuursleden en/of verantwoordelijken

Wij noteren de persoonsgegevens die je als gebruiker (klant of leverancier) van onze producten en diensten kunnen identificeren (bijvoorbeeld je naam en voornaam, gender, firma- of groepsnaam en naam verantwoordelijke of contactpersoon van de firma of bezoekende groep) .

Persoonsgegevens die ons toelaten contact met je op te nemen (bijvoorbeeld je adres, je core business, je e-mailadres en je persoonlijk telefoonnummer op naam, (een zakelijk telefoonnummer geregistreerd op naam van de zaak, maar gebruikt door een lid-medewerker wordt niet als een unieke herkenning gezien en valt buiten de GDPR-wet).

Level 3: gerichte info: toegankelijk voor bestuursleden enkel

Een contactpersoon van een lid, ingeval van een noodsituatie.

De gegevens van de ouders ingeval van minderjarigheid van het lid. 

De gegevens die je persoonlijke kenmerken aanduiden (bijvoorbeeld je leeftijd).

Je persoonlijk dossier betreft vakkundigheid en kennis of het ontbreken ervan, incidenten, verslagen.

Voor klanten en leveranciers: je facturatie- en betalingsgegevens, en alle andere voorkeuren die je ons kenbaar maakt.

Level 4: gevoelige info: enkel de twee GDPR-verantwoordelijken hebben toegang

Je strikt geheime medische gegevens ons door jezelf gegeven, relevant in het al dan niet mogen uitoefenen van je taak of taken binnen HaRoBa vzw.

Jouw examenresultaten (indien die worden georganiseerd) in het kader van de opleiding en bijscholing voor een functie binnen HaRoBa vzw, en door HaRoBa vzw zelf georganiseerd en gevalideerd.

Zoals de wet bepaalt, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

3.e. Persoonsgegevens van niet-klanten

Via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld wedstrijden, promoties/acties, onze websites/apps kunnen wij persoonsgegevens verzamelen over personen die (nog) geen klant zijn van HaRoBa vzw met de bedoeling deze personen een zo relevant mogelijk aanbod te doen van de producten en diensten die wij aanbieden. Wij waarborgen daarbij jouw recht op informatie en dwingen dat – voor zover van toepassing – samen met jouw eventuele wettelijk vereiste toestemming contractueel af van de derde partijen die in deze context jouw gegevens (voor ons) zouden verzamelen.

4. Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens? 

4.a. Proportionele verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

In het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract.

Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen.

Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy, in het bijzonder wanneer je minderjarig bent (zie punt 7 Persoonsgegevens en commerciële doeleinden van deze privacyverklaring).

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

4.b. Onze verwerkingsactiviteiten

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden.

Als lid bij HaRoBa vzw: wij gebruiken uiteraard deze persoonlijke informatie om je in onze werking in te schakelen, alsook je op de hoogte te brengen van acyiviteiten, evenementen, vergaderingen, examensessies, opleidingen, bijscholingen, oproepingen voor medewerking aan ritten en werkdagen, alsook voor het al dan niet ontvangen van onze mailing. Ook zullen we je ook bepaalde gegevens toewijzen zoals log-in gegevens waar nodig.

Voor de klanten en leveranciers: wij gebruiken jouw informatie om je aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen. Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we in ieder geval je naam en adresgegevens nodig. Alle informatie die wij in deze pre-contractuele fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wilt. Ook wanneer je uiteindelijk beslist om lid, klant of leverancier te worden bij HaRoBa vzw, zullen wij je voor het beheer van onze contractuele relatie om een aantal persoonsgegevens vragen zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, en je ook bepaalde gegevens toewijzen zoals log-in gegevens indien deze nodig zijn.

Om je de beste service aan te bieden: Wij gebruiken je gegevens voor het aanvullen en het beheer van onze ledenlijst, het onderhouden van onze klanten- en leveranciersadministratie en conficten beheer. Bijvoorbeeld: we gebruiken je gegevens voor het versturen van facturen alsook voor het afhandelen van ongevallen, aanrijdingen of klachten.

Om je te informeren over producten en diensten binnen HaRoBa vzw: Wij kunnen je gegevens gebruiken om je (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan wij denken dat die voor jou interessant zijn. Het is ook mogelijk dat wij je benaderen wanneer je geen lid, klant of leverancier meer bent bij HaRoBa vzw, tot maximaal 2 jaar na het einde van onze relatie. Je status als lid binnen de vereniging, of als klant of leverancier (zie punt 7 Persoonsgegevens en commerciële doeleinden van deze privacyverklaring) bepaalt in welke mate je dit soort berichten ontvangt, en hoe je je kan aan- en afmelden.

Om fraude en inbreuken te bestrijden: Wanneer je lid wordt bij HaRoBa vzw kunnen wij je bij ernstige twijfel of vermoedens van fraude of andere inbreuken vragen om de voorzijde van je identiteitsbewijs te tonen, zodat wij kunnen vaststellen wie je bent en identiteitsdiefstal kunnen vermijden. 

Om eenieders veiligheid te garanderen: Momenteel wordt binnen HaRoBa vzw nog niet met bewakingscamera’s in gesloten circuit gewerkt, maar niets sluit dit in de toekomst uit. In en rond onze locatie(s) zal je in de toekomst misschien worden gefilmd door onze bewakingscamera’s. Deze beelden zullen enkel worden opgeslagen met het oog op de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer kunnen worden te voorkomen (wij zullen in dit geval de aanwezigheid van camera’s kenbaar maken door middel van pictogrammen die tevens onze contactgegevens vermelden).

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over je te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

4.c. Geautomatiseerde besluitvorming

HaRoBa vzw neemt geen automatische besluitvorming – al dan niet op basis van profilering – waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden voor jou of waarbij zulk besluit jou in aanmerkelijke mate treft, tenzij.

Dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van jouw overeenkomst (bijvoorbeeld voor klanten en leveranciers bij afsluiten van producten en diensten die wij aanbieden, bij niet-betaling of niet uitvoeren van engagementen; of voor de leden ongeoorloofd gedrag en handelingen).

Dit door de wetgeving is toegestaan (bijvoorbeeld voor het opsporen van belastingfraude).

Wij hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

In zo’n situaties wordt je voorafgaandelijk geïnformeerd over de totstandkoming van het geautomatiseerde besluit, dat je het recht hebt om menselijke tussenkomst te eisen en de wijze waarop je het besluit kan aanvechten.

5. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens? 

5.a. Onze technische en organisatorische maatregelen

Wij werken binnen HaRoBa vzw hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke en persoonlijke gegevens. In het kader van ieder project dat een verwerking van persoonsgegevens beoogt, wordt eerst een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens, waarbij jouw belangen voorop staan. Voor de beveiliging van je gegevens hebben wij twee specifieke verantwoordelijken aangesteld (zie punt 2.b. Verwerkingsverantwoordelijke van deze privacyverklaring). Deze twee verwerkingsverantwoordelijke zullen er op toezien dat de naleving van de wetgeving en onze ethische overtuiging, zoals uiteengezet in dit privacybeleid, correct wordt opgevolgd. Wij hebben ook gespecialiseerde personen vrijwillig in dienst die instaan voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie. Mocht er zich toch onvermijdelijk een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant in de door de wet voorziende omstandigheden persoonlijk verwittigd. De software op onze producten wordt voortdurend up-to-date gehouden. 

Het aantal vrijwillige medewerkers dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt  tot deze twee specifieke verwerkingsverantwoordelijke en werden zorgvuldig geselecteerd. Er wordt hen enkel toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren (zie punt 3.d. Categorieën persoonsgegevens van deze privacyverklaring)

5.b. Telecommunicatiegeheim

Je persoonlijke communicaties zijn vertrouwelijk. Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicaties die via ons telefoon- en WiFi-netwerk verlopen (bijvoorbeeld: telefoongesprekken, e-mails en sms-berichten) zijn beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Uitzondering vormen hier de gesprekken die via portofoons gevoerd worden en die dus enkel voor dienstcommunicatie tussen de leden/medewerkers gebruikt worden en belangrijk zijn voor het in alle veiligheid uitvoeren van de bepaalde procedures tijdens de ritten of de activiteiten. 

Het telecommunicatiegeheim houdt in dat HaRoBa vzw, buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen, geen kennis mag nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie. HaRoBa vzw heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen en adequate instructies gegeven aan haar medewerkers om het telecommunicatiegeheim te respecteren.

6. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door? 

6.a. Datatransfers

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder jouw toestemming en we geven ze niet door aan derden tenzij.

Aan onze rechtsopvolgers: Wij geven je persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze privacyverklaring.

Dit nodig is voor onze dienstverlening: Sommige van onze databanken maken we toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Wij denken bijvoorbeeld aan De Lijn en samenwerkingen met andere verenigingen. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor HaRoBa vzw je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak als controlerend en adviserend orgaan. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

Er een wettelijke verplichting is: Wij verwijzen hiervoor naar punt 4 Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens van deze privacyverklaring.

Er een gerechtvaardigd belang is voor HaRoBa vzw of de betrokken derde: Wij zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke uitzonderingen). Zo kunnen je persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan kredietcontroleurs, incassobureaus en juridische dienstverleners, alsook aan partners waar we mee samenwerken in het kader van een specifieke actie (bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd).

Je ons daar toelating voor geeft: Indien HaRoBa vzw in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij je uitdrukkelijke toestemming.

6.b. Internationale verwerking van je persoonsgegevens.

Voor zover persoonsgegevens naar aanleiding van de datatransfers (zie punt 6.a. Datatransfers van deze privacybeleid) buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

Enkele voorbeelden:

De toegang tot onze klantendatabase en mediation tools in het buitenland waarbij we herstellingen laten uitvoeren.

Uitwisselingen van rollend materieel in het buitenland.

Het onderhouden van bepaalde software tools (waarin persoonsgegevens zitten) door externe IT-consultants.

6.c. Gebruik van anonieme gegevens.

Wij gebruiken anonieme, geaggregeerde gegevens voor niet-commerciële doeleinden en interne/externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaalde natuurlijke persoon. Enkele voorbeelden: bijhouden kassaverslag met toegangstickets, vraag naar postcode bij bezoekers, de bron waardoor ze HaRoBa vzw hebben ontdekt etc. HaRoBa vzw waarborgt telkens dat al deze partijen de van ons ontvangen data nooit kunnen herleiden naar een te identificeren natuurlijke persoon.

7. Persoonsgegevens en commerciële doeleinden?

7.a. HaRoBa vzw privacy-instellingen

HaRoBa vzw zal geen persoonsgegevens van leden gebruiken voor commerciële doeleinden. Mocht dit vastgesteld worden moet dit als een informatielek worden gezien en onmiddellijk worden gerapporteerd. Contacten met firma’s die voor HaRoBa vzw een klus aannemen vormen hier een uitzondering omdat dit geen commercieel gewin inhoudt.

7.b. Uniek versus anoniem

Elk actief lid kiest automatisch voor een volledig gepersonaliseerde registratie. Klanten en leveranciers zien enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens en worden ook zo bewaard, nodig voor het uitvoeren van de taak/taken of het geplande bezoek.

Een bezoek van de website kan gegevens opslaan die richtinggevend is voor bepaald surfgedrag. Deze info wordt enkel voor statistische vergelijkingen opgeslagen en is te beperkt om uniek genoemd te worden.

Kort samengevat: behalve door middel van cookies (voor zover je deze niet hebt uitgeschakeld) of tenzij je hier actief voor gekozen hebt, verwerkt HaRoBa vzw geen informatie over je surfgedrag. Tenzij wettelijk verplicht of noodzakelijk voor de levering van onze producten en diensten, verwerken we nooit de inhoud van je persoonlijke communicatie (bijvoorbeeld telefoongesprekken, SMS’en, e-mail, chats of sociale media).

Indien wij je persoonsgegevens voor specifieke doeleinden willen verzamelen, dan zullen wij je daar steeds over informeren, en waar wettelijk vereist je toestemming vragen, in de communicatie die we daaromtrent verspreiden.

7.c. Minderjarigen

HaRoBa vzw voert een strikt beleid wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen. Indien wij weten of behoren te weten dat jij jonger dan 16 jaar bent (bijvoorbeeld in de context van het aanmaken van een persoonlijke log-in), zullen jouw persoonsgegevens steeds automatisch in level 3 worden verwerkt (zie punt 3.d. Categorieën persoonsgegevens van deze privacyverklaring). Voor het overige zal HaRoBa vzw, voor zover wettelijk vereist, de voorafgaande toestemming vragen van je ouder(s) of voogd.

7.d. Optie out voor direct marketing

Wil je geen enkele vorm van communicatie ontvangen? Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden. Je kunt daarvoor altijd contact opnemen met HaRoBa vzw of onze mogelijkheid tot promoties en/of acties via telefoon, schriftelijk, sms of e-mail te deactiveren.

Indien je wenst uit te schrijven voor nieuwsbrieven: Je kan aangeven, via HaRoBa vzw, welke nieuwsbrieven je niet meer wenst te ontvangen. Je kan je ook, via de uitschrijf mogelijkheid in de nieuwsbrief of via de website, uitschrijven op de betrokken nieuwsbrief. Website gebruikers die geen HaRoBa vzw lid/klant zijn, zullen wij enkel communicaties via sms en/of e-mail sturen nadat zij hiervoor hun ondubbelzinnige toestemming hebben gegeven.

Let wel: het feit dat je van ons geen communicaties meer wenst te ontvangen, doet uiteraard geen afbreuk aan ons recht om via elektronische weg contact met je op te nemen in het kader van de uitvoering van je contract of als de wet ons daartoe verplicht.

8. Wat zijn je privacy-rechten en hoe kan je ze uitoefenen? 

8.a. Overzicht van je privacy-rechten

Je recht van inzage.

Je hebt het recht om op ieder ogenblik van HaRoBa vzw te vernemen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken, om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

De verwerkingsdoeleinden.

De betrokken categorieën van persoonsgegevens.

De ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen).

Indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn.

Het bestaan van je privacy-rechten.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

De informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen.

Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Je hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. HaRoBa vzw kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die je vraagt.

Je recht op verbetering van persoonsgegevens.

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis, de wijziging van je e-mailadres of een vernieuwing van je identiteitskaart. Wij voorzien alvast een periodieke pop-up waarbij je wordt gevraagd om je contactgegevens te updaten.

Je recht op gegevens wissing (ook genaamd “recht op vergetelheid”).

Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen.

Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt door HaRoBa vzw.

Je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar HaRoBa vzw zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking.

Je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door HaRoBa vzw.

Je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.

Je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat we voor de gerechtelijke autoriteiten en de Staatsveiligheid verplicht zijn om gegevens over het (mobiele) telefoonverkeer van onze klanten gedurende 12 maanden te bewaren. Wij zullen jou daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek.

Je recht op beperking van de verwerking.

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is.

Je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die HaRoBa vzw in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren.

De verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan.

HaRoBa vzw heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering.

Zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.

Je recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (“data portability”).

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te “recupereren”, bijvoorbeeld om makkelijker je gegevens uit te wisselen met andere organisaties en deze te kunnen veranderen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan HaRoBa vzw, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan je dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van je gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).

Er zijn 2 aspecten verbonden aan dit recht.

Je kan HaRoBa vzw verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.

Je kan HaRoBa vzw verzoeken om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Je bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail) adres dat je voor de doorgifte opgeeft. HaRoBa vzw heeft het recht dit te weigeren indien de doorgifte technisch niet mogelijk is.

Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van HaRoBa vzw of in kader van het algemeen belang. HaRoBa vzw zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij HaRoBa vzw dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van jou óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

Wat betreft je recht van bezwaar in het kader van direct marketing (zie punt 7 Persoonsgegevens en commerciële doeleinden van deze Privacyverklaring).

8.b. Praktisch

Hoe oefen ik mijn privacy-rechten uit?

Via HaRoBa vzw. Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dienen wij je identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij jou eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur zelfs een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart).

Zijn er kosten aan verbonden?

Je kan je privacy rechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen) of te weigeren gevolg te geven aan je verzoek.

In welk format ontvang ik een antwoord?

Wanneer je je verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij je dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen wij jou een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.

Wanneer ontvang ik een antwoord?

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij jou hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

Wat indien HaRoBa vzw geen gevolg geeft aan mijn verzoek?

Wij zullen jou in ons antwoord telkens informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om beroep in te stellen bij een rechter.

9. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens? 

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn. Zo worden gegevens met betrekking tot communicaties nooit langer dan 24 maanden bijgehouden. Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatie gegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties van HaRoBa vzw, tenzij de klant aangeeft met deze procedure niet akkoord te gaan (zie punt 7.d. Optie out voor direct marketing van deze privacyverklaring).

10. Onze website en apps

Als je onze websites bezoekt en onze apps gebruikt dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou.

Je IP-adres, het type en de taal van je browser, de software, het type en het merk van apparatuur die je gebruik tijdens de verbinding met onze websites en apps, de tijd van je websitebezoek of app-gebruik en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je op onze websites en apps onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies.

 

Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de keuzes die je hierin kunt maken vind je terug in punt 11.c. Beheer van cookies van deze privacyverklaring.

 

Op sommige HaRoBa vzw website pagina’s en gebruik van sommige apps vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, naam, adres, een telefoonnummer en/of geboortedatum. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar profielgegevens of demografische gegevens, zoals je postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en/of favorieten.

 

Op sommige specifieke pagina’s van HaRoBa vzw zal je moeten inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord dat je is gegeven door HaRoBa vzw. Via je gebruikersnaam en wachtwoord identificeren wij dan je IP-adres en koppelen die aan je persoonlijke gegevens. Let op, je log-in sessie is bij afmelden nog 15 minuten actief.

 

Indien onze apps gebruikmaken van je locatie, dan geven wij jou informatie hierover en de keuze om deze locatie services in of uit te schakelen.

 

De persoonsgegevens die wij via onze websites en apps verzamelen, worden voor de volgende doeleinden gebruikt.

Om onze producten en/of diensten aan jou te kunnen leveren (bijvoorbeeld het plaatsen van online reservatie of inschrijven in onze activiteiten) en om met jou te communiceren (bijvoorbeeld in verband met facturatie of om je een waarschuwing te sturen indien er phishing e-mails circuleren).

 

Om statistieken op te maken en analyses uit te voeren, met als doel de kwaliteit van onze websites, apps en van onze dienstverlening te verbeteren. Als wij bijvoorbeeld weten dat heel wat website gebruikers ondanks gebruiksvriendelijke inschrijvingskanalen alsnog bellen voor hulp en informatie, dan leren wij daaruit en kunnen wij onze online dienstverlening verbeteren.

 

Om je beter en persoonlijker van dienst te zijn, bijvoorbeeld door de op onze websites getoonde advertenties en het aanbod van onze producten en/of diensten aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

 

Om je te benaderen met aanbiedingen en informatie over andere producten of diensten van HaRoBa vzw.

11. Cookiebeleid

11.a. Wat zijn cookies?

Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze websites bezoekt of apps gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur. Voor een compleet overzicht kan je websites zoals www.allaboutcookies.org raadplegen.

HaRoBa vzw gebruikt cookies om.

Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren.

Te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen.

De gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij het gebruiksgemak vergroten door onze websites beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken. Zo zal een klant die een welbepaald entertainment pakket heeft andere berichten zien dan iemand die zo’n pakket niet heeft.

Cookies kunnen zowel door HaRoBa vzw als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

11.b. Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen er voor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten (zoals winkelkarretje en je privacy-instellingen) kan gebruiken.

Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals.

Adobe Analytics: De gegenereerde informatie over je gebruiksgedrag op onze websites wordt anoniem verzameld (door de laatste 8 karakters van je IP-adres te verwijderen) en overgebracht naar en door Adobe, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze geanonimiseerde gegevens worden vervolgens door Adobe namens ons geanalyseerd en als geaggregeerde gegevens aan ons teruggestuurd. Adobe koppelt je IP-adres niet aan andere door hen geregistreerde gegevens.

Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

Secure SiteLock: HaRoBa vzw gebruikt het secure pakket SiteLock meer info op https://www.sitelock.com, om onze bezoekers hun gegevens veilig te stellen, onze website vrij te houden van malware met industry-leading anti-malware technology. En onze website te beveiligen met hun web Firewall.

Social media cookies: deze cookies maken de functionaliteiten van sociale media websites zoals FaceBook, Twitter en Instagram mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een YouTube filmpje van onze producten of diensten, het tonen van HaRoBa vzw in Google Maps of een “like” knop voor FaceBook.

Onder “cookies” worden ook soortgelijke technologieën verstaan, zoals flash cookies, device fingerprinting, html5-local storage en java scripts. Om het succes van onze campagnes te meten en te verbeteren, tellen deze technologieën en action tags het aantal bezoekers op onze websites en/of apps naar aanleiding van een activiteit of campagne op de site van derden.

11.c. Beheer van cookies

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel toestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kan je op de volgende websites kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de website HaRoBa vzw en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt  ook voor de mobiele apps.

12. Hoe kan ik HaRoBa vzw contacteren?

Indien je HaRoBa vzw wil bereiken in relatie met dit privacybeleid (bijvoorbeeld om je privacy-instellingen aan te passen), dan kan dat onder andere schriftelijk, telefonisch, e-mail of via sociale media. Alle informatie over HaRoBa vzw vind je hier terug: www.haroba.be

Voor meer informatie over deze privacyverklaring of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de Data Protection Officer van HaRoBa vzw via privacy@haroba.be

13. Blijf op de hoogte van aanpassingen

HaRoBa vzw kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten van HaRoBa vzw. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (www.haroba.be/privacy.html). Uiteraard informeren wij je voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist jouw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing op specifieke producten en diensten van HaRoBa vzw voorrang op deze privacyverklaring.

14. Escalatie bij de toezichthoudende autoriteit.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door HaRoBa vzw, kan je je wenden tot:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

B- 1000 Brussel

Tel.    +32 (0)2 274 48 00

Fax.   +32 (0)2 274 48 35

e-mail:  contact@apd-gba.be

website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


Terug naar de website.